Odpovědné veřejné zadávání – nová povinnost všech veřejných zadavatelů od 1.1.2021


01.02.2021 | Aktuality

Od 1.1.2021 mají všichni zadavatelé veřejných zakázek, ať již zadávaných v režimu ZZVZ, nebo mimo režim ZZVZ, novou povinnost vyplývající z novelizovaného ustanovení § 6, odst. 4 ZZVZ, které zní:

  • § 6

Zásady zadávání veřejných zakázek

             (1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

            (2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

            (3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v

  1. a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo
  2. b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce

..

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

 

K tomuto vydalo MPSV ČR návod, který je dostupný na této adrese:

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_ovz-v-kostce_200205.pdf

Odpovědné veřejné zadávání – nová povinnost všech veřejných zadavatelů od 1.1.2021 01.02.2021

Od 1.1.2021 mají všichni zadavatelé veřejných zakázek, ať již zadávaných v režimu ZZVZ, nebo mimo režim ZZVZ, novou povinnost vyplývající z novelizovaného ustanovení § 6, … celý text »

Administrace konkursních řízení na ředitele škol 12.08.2020

Nově nabízím také realizaci konkursních řízení na ředitele škol v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, … celý text »